Роботи та послуги НВЦ «Техноекос»

В галузі охорони атмосферного повітря

 • інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами викидів для підприємств, установ та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності
 • розробка паспортів на пилогазоочисні установки та їх реєстрація
 • перевірка ефективності роботи пилогазоочисних установок
 • проведення робіт, пов’язаних з лабораторно – інструментальними дослідженнями джерел викидів

В галузі охорони водних ресурсів

 • розробка індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення
 • розробка індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
 • розробка проектів нормативів граничнодопустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин зі зворотними водами
 • розробка правил приймання стічних вод в системи каналізації
 • підготовка пакету документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування (СВК)
 • розробка паспортів водного господарства

В галузі поводження з відходами

 • інвентаризація джерел утворення відходів виробництва та споживання
 • складання технічних паспортів відходів
 • розробка реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
 • розробка паспортів місць видалення відходів
 • розробка паспортів тимчасового зберігання відходів
 • розробка та реєстрація декларації про відходи
 • підготовка пакету документів для отримання ліцензії на поводження з небезпечними видами відходів
 • підготовка пакету документів для отримання ліцензії на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

В галузі розроблення проектної документації

 • розроблення проектів обґрунтування встановлення санітарно-захисної зони
 • проведення оцінки впливу на довкілля
 • розробка матеріалів Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації та для існуючих об’єктів
 • оцінка місць видалення відходів, як об’єктів впливу на навколишнє середовище
 • проведення експертизи проектів будівництва у напрямку забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
 • попередній еколого-експертний розгляд проектної документації на відповідність проектної документації вимогам ДБН А.2.2- 1.2003 і положенням чинного природоохоронного та санітарного законодавства, нормативним документам; достатності прийнятих проектних рішень для визначення екологічної допустимості реалізації технічних рішень проекту
 • первинний екологічний аналіз діяльності підприємства
 • проведення еколого-експертної оцінки проектної документації

В галузі екологічного аудиту

 • екологічний аудит всіх видів виробничої діяльності підприємств і організацій
 • екологічний аудит проектної, нормативно-технічної та технологічної документації
 • екологічний аудит систем управління навколишнім середовищем відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 14001

Перелік дозвільних документів, супроводом отримання яких займається Науково-виробничий центр «Техноекос»

 • дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів
 • дозвіл на спеціальне водокористування
 • дозвіл і ліміти на утворення, і розміщення відходів
 • ліцензія на поводження з небезпечними відходами
 • ліцензія на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
 • спеціальний дозвіл на користування надрами